Hôn nhân dưới góc nhìn Nhân sự & Luật lao động

Room 4 tại HRDay2013 khá sôi nổi với các câu hỏi về Luật và Quan hệ lao động, một vài người cho rằng Luật chưa sát với thực tế và nhiều tình huống không “làm đúng luật”. Vậy hãy thử làm ví dụ vui nếu Luật Hôn nhân – Gia đình theo quan điểm Luật lao động xem sao.

Luật Hôn nhân – Gia đình nếu theo quan điểm Luật lao động sẽ có các quy định như sau:

Hình thức kết hôn
1. Kết hôn phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, vợ và chồng mỗi bên giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với kết hôn tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, hai bên có thể giao kết bằng lời nói.

Nguyên tắc kết hôn
1. Hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, hợp tác và trung thực.
2. Tự do hôn nhân nhưng không được trái pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.
Kết hôn với nhiều người khác nhau
Có thể kết hôn với nhiều người khác nhau, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Loại hôn nhân
1. Hôn nhân phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hôn nhân không xác định thời hạn;
b) Hôn nhân xác định thời hạn;
Hôn nhân xác định thời hạn là hôn nhân mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của Hôn nhân trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hôn nhân theo mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng.

Thời gian sống thử
Thời gian sống căn cứ vào tổng độ tuổi của vợ và chồng nhưng chỉ được sống thử việc 01 lần đối với một cuộc hôn nhân và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với tổng độ tuổi vợ chống dưới 60;
2. Không quá 30 ngày đối với tổng độ tuổi vợ chống từ 60 đến 80;
3. Không quá 6 ngày đối với tổng độ tuổi vợ chống từ 80 trở lên.

Quyền đơn phương chấm dứt hôn nhân
1. Vợ hoặc chồng kết hôn xác định thời hạn, kết hôn theo mùa vụ hoặc kết hôn có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hôn nhân trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Bị ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc không được bảo đảm điều kiện sống như đã thỏa thuận trong đăng ký kết hôn;
b) Vợ hoặc chồng thường xuyên không hoàn thành “nghĩa vụ vợ chồng” theo đăng ký kết hôn;
c) Vợ hoặc chồng có hành vi trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong gia đình, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của gia đình;
d) Vợ hoặc chồng ngoại tình 05 lần cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 lần cộng dồn trong 01 năm.
2. Với hôn nhân không xác định thời hạn vợ/chồng đều có quyền đơn phương chấm dứt, nhưng phải báo cho người kia biết trước ít nhất 45 ngày.

 

HRNguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *